Layer 1
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENLaatst bijgewerkt 28-05-2021
Download Algemene Voorwaarden1. Algemeen
SmartAgreements B.V., Deventer, Nederland, ("SmartAgreements") biedt een onlinedienst/platform aan waar consumenten en bedrijven ("Gebruikers") met behulp van een digitale vraag- en antwoorddialoog juridische documenten kunnen aanmaken uit sjabloondocumenten en vervolgens de gegenereerde juridische documenten ("Producten") online kunnen aanschaffen in de website/webshop van SmartAgreements ("Dienst"). De Dienst wordt geleverd via de website van SmartAgreements www.smart-agreements.com of https://smart-agreements.com ("Website"/"Webshop").De inhoud van de sjablonen die nodig is om de Producten via de Dienst te creëren, wordt verzorgd door deskundige advocatenkantoren. Het overzicht van de advocatenkantoren is mogelijk op de Website te vinden.SmartAgreements is geen advocatenkantoor en geeft geen juridisch of ander professioneel advies met betrekking tot de Dienst, de Producten of anderszins. De Producten die bij SmartAgreements kunnen worden aangeschaft, zijn uitdrukkelijk niet op maat gemaakt en SmartAgreements noch de auteurs kunnen garanderen dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor Gebruiker het Product aanschaft. De Producten en de Dienst bevatten uitdrukkelijk geen advies door advocatenkantoren of SmartAgreements aan Gebruiker. Het aanschaffen van de Producten of het gebruik van de Dienst leiden in geen enkel geval tot een (contractuele) relatie tussen de advocatenkantoren en de Gebruikers. De auteurs van de Producten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Gebruikers.Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, op de aankoop van Producten en op elk Gebruikersaccount – zoals is gedefinieerd onder artikel 2 van deze Voorwaarden – dat door een Gebruiker is aangemaakt. Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt en gewijzigd) en gaat ermee akkoord dat hij de Dienst en de Producten altijd in overeenstemming met deze Voorwaarden en eventuele instructies die op de Website worden gepubliceerd, zal gebruiken. De meest recente versie van deze Voorwaarden is te vinden op de Website.Gebruiker bevestigt dat hij/zij bevoegd is om overeenkomsten aan te gaan namens zichzelf of namens de rechtspersoon die de Gebruiker vertegenwoordigt.Het volledige aanbod van Producten die van tijd tot tijd via de Dienst kunnen worden gegenereerd, en die beschikbaar zijn in de Webshop, wordt op de Website beschreven en kan daar worden bekeken hier. De Producten zijn beschikbaar in het Nederlands. Sommige producten zijn ook in het Engels beschikbaar.Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel consumenten als zakelijke klanten. Wanneer sommige bepalingen van deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op consumenten of uitsluitend op zakelijke klanten, wordt dit in de Voorwaarden vermeld. Waar dat niet uitsluitend anders wordt vermeld, gelden de bepalingen aldus voor zowel consumenten als zakelijke klanten.2. Gebruik van de Dienst
Om de Dienst te gebruiken kunnen Gebruikers ervoor kiezen een gebruikersaccount op de Website aan te maken ("Gebruikersaccount"). Een Gebruikersaccount is nodig om (onafgemaakte) Producten te bewaren en/of op te slaan. Een Gebruikersaccount is echter niet nodig om toegang te krijgen tot de Dienst en de Producten in de Webshop aan te schaffen.Indien Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaakt, is Gebruiker zelfverantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in dat kader verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes. Gebruiker behandelt de toegang- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg. Gebruiker zal de ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes op rechtmatige wijze gebruiken en slechts voor het doel waarvoor ze aan haar ter beschikking zijn gesteld. Indien Gebruiker dat aanvraagt dan zal SmartAgreements de Gebruiker de mogelijkheid bieden een nieuw wachtwoord aan te maken op basis van de email van Gebruiker.Gebruikers kunnen het Product genereren met behulp van een ‘slimme’ digitale vraag- en antwoorddialoog. Het Product wordt gegenereerd op basis van de antwoorden en keuzes die de Gebruiker zelf invoert. De uitvoer is echter geen maatwerk, anders dan dat de door de auteurs vooraf ingegeven standaarden worden gebruikt, die worden gebaseerd op de input van de Gebruiker. De Website biedt tips voor het navigeren door de vraag- en antwoordtool. Bij het genereren van sommige Producten is een toelichting beschikbaar in de vorm van uitleg en waarschuwingen die betrekking hebben op de artikelen in de Producten of specifieke wetgeving. Het is verstandig om deze toelichting bij het doorlopen van de vraag- en antwoordtool te raadplegen.Gebruikers kunnen een overzicht van hun antwoorden krijgen voordat het Product wordt gegenereerd. Dit overzicht wordt gepresenteerd in de vorm van een samenvatting ("Samenvatting"). Gebruikers kunnen hun antwoorden altijd wijzigen of aanpassen voordat het Product wordt gegenereerd.3. Productinformatie en levering
De Productbeschrijving wordt vermeld op de Product pagina. Sommige Producten kunnen alleen afgenomen worden door zakelijke klanten. Op de pagina met de productbeschrijving kunnen Gebruikers vinden of het Product bestemd is voor uitsluitend consumenten, uitsluitend zakelijke klanten of voor beide.De Producten die Gebruiker via de Dienst aanmaakt, kunnen aangeschaft worden via de Webshop en worden aan Gebruiker ter beschikking gesteld nadat de aankoop van het Product/de Producten op een van de volgende manieren is voltooid:

(a) als Gebruiker zich niet heeft geregistreerd voor een Gebruikersaccount ontvangt Gebruiker een e-mail (op het e-mailadres dat door de Gebruiker tijdens het aankoopproces is verstrekt) met een link waarmee het Product in pdf-formaat gedownload kan worden, en een te downloaden bijlage met een factuur in pdf-formaat. De link blijft 6 (zes) maanden geldig om het Product te downloaden. Het is raadzaam om de gekochte Producten direct te downloaden.

(b) als Gebruiker zich heeft geregistreerd voor een Gebruikersaccount bevindt het Product zich in pdf-formaat in het Gebruikersaccount en kan van daaruit worden gedownload. Gebruiker ontvangt ook een e-mail met een link waarmee het Product in pdf-formaat gedownload kan worden, en een te downloaden bijlage met een factuur in pdf-formaat.

In aanvulling op het bovenstaande: als Gebruiker een kopie van het Product aan een derde wenst te verstrekken, kan Gebruiker dit doen door het e-mailadres van die derde op te geven tijdens het aankoopproces. De derde ontvangt dan een e-mail met een link waarmee het Product gedownload kan worden, samen met het bericht dat een Gebruiker SmartAgreements heeft verzocht om het Product te delen.

Indien Gebruiker beschikt over een Gebruikersaccount, dan kan Gebruiker de gekochte Producten gedurende een (1) jaar na de aankoop daarvan steeds opnieuw kosteloos blijven downloaden in het Gebruikersaccount. SmartAgreements zal ervoor zorgdragen dat de gekochte Producten gedurende de hiervoor genoemde periode beschikbaar blijven in het Gebruikersaccount. Indien Gebruiker na afloop van deze periode van een (1) jaar de mogelijkheid wenst te behouden om de gekochte Producten steeds opnieuw in het Gebruikersaccount te blijven downloaden, dan is Gebruiker een vergoeding – zoals vermeld op de prijzenpagina van de Website – aan SmartAgreements verschuldigd voor het langer beschikbaar houden van de betreffende gekochte Producten in het Gebruikersaccount. Indien Gebruiker de gekochte Producten in het Gebruikersaccount en/of haar eigen omgeving verwijdert, dan zijn deze definitief verwijderd. SmartAgreements kan deze verwijderde Producten niet meer terug zetten in het Gebruikersaccount en/of opnieuw aan de Gebruiker verstrekken.

Gebruiker aanvaardt dat gekochte Producten alleen beschikbaar worden gesteld in digitaal formaat, op een wijze zoals hierboven uiteengezet. Gebruiker ontvangt geen fysiek exemplaar van het Product. Gebruiker erkent er zelf voor verantwoordelijk te zijn dat hij over de benodigde software en hardware beschikt om de Producten te kunnen downloaden, in te zien en te gebruiken.

4. Tarieven en betaling
Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het kopen van een Product een betalingsverplichting heeft ten opzichte van SmartAgreements. Wanneer het Product gereed is, wordt Gebruiker doorverwezen naar de betalingspagina. Hier kiest Gebruiker de betaalmethode van zijn/haar voorkeur. Door te betalen bevestigt Gebruiker dat hij/zij de gerechtigd is om een betaling van de door hem ingevoerde rekening te verrichten, dan wel dat hij anderszins bevoegd is om betalingen te verrichten met de gekozen betaalmethode.

Gebruikers kunnen ook de Producten op een later moment betalen. Op de betaalpagina is het mogelijk om voor de optie 'betaal later' te kiezen. De aanpassingen in het afgeronde Product worden opgeslagen. Gebruiker ontvangt een e-mail met daarin een link naar de betaalpagina. Als Gebruiker geen Gebruikersaccount heeft, vervalt de link na 48 uur en wordt het Product verwijderd. Heeft Gebruiker wel een Gebruikersaccount, dan zal het Product daar worden opgeslagen en kan Gebruiker ook in ditzelfde Gebruikersaccount het Product betalen.

Het overzicht van de prijzen, acties en kortingen wordt op de prijzenpagina vermeld. De prijzen van de Producten worden vermeld op iedere pagina van het Product. De prijzen voor Producten die uitsluitend bestemd zijn voor zakelijke klanten worden vermeld exclusief btw en de prijzen voor Producten die uitsluitend bestemd zijn voor consumenten worden inclusief btw vermeld. SmartAgreements behoudt zich het recht voor om de prijs van aangeboden Producten te allen tijde te wijzigen en zonder Gebruiker vooraf op de hoogte te stellen van een dergelijke prijswijziging. Nieuwe prijzen zullen in de Webshop worden getoond. De Gebruiker koopt het Product tegen de op het moment van afrekenen geldende prijzen.

Alle betalingen worden afgehandeld via een externe aanbieder van betalingsdiensten ICEPAY. Bij betaling bevestigt Gebruiker dat Gebruiker volledige, juiste en actuele betalingsgegevens heeft verstrekt en aanvaardt hij dat de betalingsgegevens aan de aanbieder van de betalingsdienst worden verstrekt en dat de afhandeling van de betalingstransactie door de dienstverlener onderworpen is aan de voorwaarden van de aanbieder van de betalingsdienst zoals die van toepassing zijn op de betalingstransactie. De door Gebruiker verstrekte betalingsgegevens worden versleuteld via SSL.

5. Annulering van aankoop en klachten
Gebruiker verleent uitdrukkelijk toestemming aan SmartAgreements voor het leveren van de Dienst en aanvaardt dat hij/zij niet gerechtigd is om een aankoop van Producten die digitaal via de Webshop van SmartAgreements gedaan is, te ontbinden, te annuleren of in te trekken. In het geval dat de overeenkomst toch ontbonden wordt, op welke wijze dan ook, zullen betalingsverplichtingen van Gebruiker én reeds door Gebruiker betaalde bedragen, geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Gebruiker dient te controleren of een gekocht Product een gebrek, fout en/of een andere onvolkomenheid bevat. Indien Gebruiker een klacht wil indienen met betrekking tot een gebrekkig, foutief en/of onvolkomen Product, moet Gebruiker SmartAgreements op de hoogte stellen door deze klacht naar het e-mailadres te sturen dat hieronder wordt vermeld in artikel 20. Een dergelijke klacht moet binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout en/of onvolkomenheid, dan wel binnen 10 dagen nadat dit gebrek, deze fout en/of onvolkomenheid redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, worden ingediend. Als de Gebruiker niet binnen de hiervoor bedoelde termijn een klacht indient over een gebrek, fout en/of onvolkomenheid ten aanzien van het Product, dan vervallen alle rechten van Gebruiker te dier zake. De klacht dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek, de fout en/of onvolkomenheid te bevatten.

Indien SmartAgreements de klacht gegrond acht, dan zal SmartAgreements – zulks ter uitsluitende keuze van SmartAgreements – de Gebruiker een aan Gebruiker nieuw, vervangend Product verstrekken, de Gebruiker een prijsverlaging toekennen of de aankoopprijs terugbetalen.

6. Wijziging van de Voorwaarden
SmartAgreements behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken. SmartAgreements zal Gebruiker op de hoogte stellen van de wijziging, aanpassing of bijwerking van deze Voorwaarden middels kennisgeving op de Website of op een andere manier waardoor Gebruiker op de hoogte kan worden gehouden van een bijgewerkte versie van deze Voorwaarden. SmartAgreements stuurt de nieuwe versie van deze Voorwaarden naar de Gebruikers die Gebruiksaccount hebben. De meest recente versie van deze Voorwaarden is ook op de Website beschikbaar en kan daar worden gedownload.

Als Gebruiker de bijgewerkte Voorwaarden niet aanvaardt, mag Gebruiker de Dienst niet verder gebruiken en indien de Gebruiker een Gebruikersaccount heeft moet dit Gebruikersaccount beëindigd worden in overeenstemming met artikel 14. Bij voortgezet gebruik van de Dienst, het Gebruikersaccount of bij aankoop van (een van de) Producten wordt Gebruiker geacht de bijgewerkte Voorwaarden aanvaard te hebben en blijft Gebruiker daaraan gebonden.

7. Onderhoud en wijziging van de Dienst
SmartAgreements kan wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst (of een deel daarvan) dan wel wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de dienstverlening, aanbrengen (waaronder het verwijderen van bugs, toepassen van patches, verbeterde functies) en de Dienst (of een deel daarvan) daarvoor tijdelijk of permanent te beperken of te stoppen. SmartAgreements kan tevens de Website op elk moment wijzigen of aanpassen, of functies of onderdelen toevoegen of verwijderen.

8. Beschikbaarheid van de Dienst
De Gebruiker moet beschikken over een internetverbinding om toegang te kunnen krijgen tot de Dienst en om deze te kunnen gebruiken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen software en hardware, evenals voor de software en hardware die de Gebruiker nodig heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst en de Producten. De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de juiste keuze en de juiste en adequate beschikbaarheid van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur.

Gebruiker is verantwoordelijk voor de controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de Producten die met gebruikmaking van de Dienst worden gegenereerd, dan wel de resultaten van eventuele andersoortige dienstverlening van SmartAgreements, worden ingezet alsmede is Gebruiker verantwoordelijk voor zijn/haar beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer.

De Dienst is normaliter steeds beschikbaar en toegankelijk. Het is mogelijk dat de Dienst tijdelijk gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, vanwege bijv. noodzakelijk onderhoud of beveiligingsupdates. Indien mogelijk, probeert SmartAgreements Gebruikers te informeren over geplande onderbrekingen (middels vermelding op de Website).

Beschikbaarheid van de Dienst op tablets. Het is mogelijk om de Producten op een Android tablet te genereren. Op Apple tablets worden previews en sjablonen echter wat langzamer geladen.

Beschikbaarheid van de Dienst op mobiele toestellen. Indien een Gebruiker een Android of iPhone telefoon heeft, is het mogelijk om de Producten op de telefoon te genereren. Onze software is echter niet volledig aangepast voor telefoonversies.

We raden u aan om een computer, laptop of tablet te gebruiken om een Product te creëren. Het is altijd veiliger en gemakkelijker om op een groter scherm te werken met belangrijke documenten.

SmartAgreements aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid en functionaliteit van de Dienst, noch met betrekking tot de afwezigheid van onderbrekingen of fouten, of dat fouten zullen worden gecorrigeerd.

De Dienst mag door Gebruiker niet worden gebruikt op een manier die de Dienst kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of anderszins negatief kan beïnvloeden.

Gebruiker erkent en aanvaardt dat SmartAgreements niet aansprakelijk is voor het ondersteunen, upgraden of bijwerken van de Dienst of het leveren van specifieke inhoud (inclusief specifieke Producten) via de Dienst.

9. Beveiliging
Gebruiker bevestigt dat alle informatie die hij/zij bij het gebruik van de Dienst aan SmartAgreements verstrekt (met inbegrip van het aanmaken van een Gebruikersaccount, het genereren van een of meerdere Producten via de Dienst en de aankoop van een of meerdere Producten), volledig, correct en actueel is. Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord van de Gebruikersaccount en andere inloggegevens, evenals voor de handelingen die in en uit naam van het Gebruikersaccount van Gebruiker worden ondernomen. SmartAgreements aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het verzuim van Gebruiker om het wachtwoord of andere inloggegevens vertrouwelijk te houden, als gevolg van door de Gebruiker verstrekte onjuiste informatie bij het aanmaken van het Gebruikersaccount of als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het Gebruikersaccount. Als Gebruiker ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar Gebruikersaccount vermoedt, dient Gebruiker SmartAgreements onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar het adres vermeld in onderstaande artikel 20.

10. Beperking van de aansprakelijkheid
SmartAgreements streeft voortdurend naar het bereiken en behouden van hoge kwaliteit, zowel technisch als inhoudelijk. Gebruiker erkent en aanvaardt echter dat de Dienst en de Producten die via de Dienst worden gecreëerd, voor eigen risico en rekening door Gebruiker worden gebruikt. SmartAgreements is uitdrukkelijk niet op de hoogte van het doel waarvoor Gebruiker de Producten wenst te gebruiken en kan ook niet geacht worden zich daarvan op de hoogte te stellen. De Producten betreffen in alle omstandigheden standaarddocumenten die niet specifiek op de situatie van de Gebruiker afgestemd zullen worden, anders dan dat zij gebaseerd zullen zijn op de antwoorden die de Gebruiker op de standaardvragen in de Vraag- Antwoordmodule invoert. SmartAgreements staat er niet voor in dat de informatie en toelichtingen bij de Dienst alsmede de Producten die middels de Dienst worden gegenereerd c.q. aangeboden juist en volledig zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor Gebruiker het wil gebruiken. SmartAgreements is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de Dienst, de Producten en de overige informatie die via de Dienst ingevoerd wordt, aangeboden wordt dan wel gegenereerd wordt door gebruiker. Gebruiker zal de resultaten van de Dienst en de Producten te allen tijde zelf controleren. Tevens zal Gebruiker nagaan of de Producten en overige resultaten van de Dienst geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken. SmartAgreements is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst en van de Producten die Gebruiker met de Dienst heeft gecreëerd.

Gebruiker erkent en aanvaardt dat SmartAgreements niet kan garanderen dat de Dienst en/of de Producten vrij zijn van fouten of onnauwkeurigheden (zoals type en spelfouten, kennelijke verschrijvingen, inhoudelijke fouten en andere onnauwkeurigheden). SmartAgreements zal zich ervoor inspannen fouten en/of onnauwkeurigheden in de Dienst en/of de Producten binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen voorzover Gebruiker de desbetreffende fouten en/of onnauwkeurigheden gedetailleerd omschreven schriftelijk bij SmartAgreements heeft gemeld. SmartAgreements is nimmer gehouden tot herstel van gegevens van Gebruiker en/of de Producten die in of met gebruikmaking van de Dienst verminkt of verloren zijn geraakt. Gebruiker erkent en aanvaardt ook dat de Producten standaarddocumenten betreffen die mogelijk door of namens Gebruiker verder moeten worden aangepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van Gebruiker en de situatie waarvoor de Producten zijn bedoeld. SmartAgreements beoordeelt de door de Gebruiker aangeleverde informatie ten behoeve van het genereren van een Product via de Dienst niet, en uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die Gebruiker verstrekt bij het genereren van Producten via de Dienst. Gebruiker aanvaardt en erkent daarnaast dat de Dienst en de Producten die via de Dienst zijn gecreëerd, in geen enkel geval juridisch of ander professioneel advies kunnen vervangen. Gebruiker erkent en aanvaardt derhalve uitdrukkelijk dat hij jegens SmartAgreements geen rechten kan doen gelden met betrekking tot de inhoud van de Producten, de geschiktheid voor het doel waarvoor Gebruiker de Producten wil aanschaffen alsmede de (juridische) juistheid en compleetheid van de Producten.

Het is mogelijk dat eenmaal via de Dienst gegenereerde Producten een update behoeven. Bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, rechtspraak, voortschrijdende inzichten in de juridische praktijk, etc. SmartAgreements is echter nimmer gehouden de gegenereerde Producten van een update te voorzien, tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Gebruiker zal zich er zelf blijvend van vergewissen of het Product in voorkomend geval nog voldoet aan de (juridische) eisen van dat moment, zo nodig met inschakeling van een ter zake kundig jurist.

Als Gebruiker juridisch advies nodig heeft of indien hij twijfelt over de geschiktheid van het Product voor het doel waarvoor hij het wenst te gebruiken, raden we Gebruiker aan om contact op te nemen met een advocaat of een juridisch specialist. Dit advies geven wij ook tijdens het genereren van het Product en daarna op de Website. Gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met het advocatenkantoor dat de auteur is van de inhoud van het sjabloon en dat vermeld wordt op de Website (“Advocaten”) of kan zelf andere juridische specialisten (“Specialisten”) zoeken.

Als Gebruiker juridische hulp van Advocaten wenst te krijgen, moet Gebruiker het advocatenkantoor zelfstandig om juridisch advies vragen door contact op te nemen met het advocatenkantoor via hun website, telefonisch of op een andere manier die op de Advocatenwebsite wordt vermeld. Gebruiker dient daarbij te vermelden dat het Product via de Dienst van SmartAgreements is aangeschaft.

Het juridische advies van de Advocaat en/of Specialist wordt verstrekt door en onder de verantwoordelijkheid van de Advocaat en/of Specialist en derhalve uitdrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid van SmartAgreements. Alle contacten tussen Advocaten en/of Specialisten en Gebruikers alsmede alle juridische hulp of advies van Advocaten of van Specialisten vallen buiten het bereik van de dienstverlening door SmartAgreements. SmartAgreements is op geen enkele wijze partij in een (contractuele) relatie die alsdan tussen de Gebruiker en de Advocaat zal ontstaan. SmartAgreements aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade of enig ander nadeel voortvloeiende uit de (contractuele) relatie tussen Gebruiker en Advocaten of Specialisten.

Gebruiker erkent dat SmartAgreements geen adviserende verantwoordelijkheden (juridisch of anderszins) heeft jegens de Gebruiker of derden.

De aansprakelijkheid van SmartAgreements voor directe schade, verlies of kosten – derhalve niet zijnde de indirecte schade, verlies of kosten – als gevolg van evident aan SmartAgreements toerekenbare gebreken en/of fouten met betrekking tot de Dienst of de Producten of andere content die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld, zal te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de door SmartAgreements ontvangen vergoedingen voor Dienst en/of het leveren van Producten onder deze Voorwaarden over de twaalf maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, met een maximum van € 1.000. SmartAgreements is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, verlies of kosten (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, schade als gevolg van uitval van de Dienst, verlies van gegevens en gevolgschade) van Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of de Producten of andere content die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld. De voorgaande uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld, opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SmartAgreements.

SmartAgreements is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen en/of handelingen van Gebruiker met betrekking tot de Dienst en/of de via de Dienst gegenereerde Producten, waardoor de desbetreffende derden enig nadeel hebben ondervonden. Gebruiker vrijwaart SmartAgreements tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

11. Intellectuele eigendomsrechten en licenties
Alle (intellectuele eigendoms)rechten die, mede doch niet uitsluitend, rusten op de Dienst, de inhoud van de Dienst, de Producten, alle voor de Dienst gebruikte software, alle databases, de SmartAgreements handelsnamen en merken, behoren uitsluitend toe aan SmartAgreements, de licentiegever en/of leveranciers van SmartAgreements (inclusief maar niet beperkt tot de Advocaten die SmartAgreements inhuurt). Het gebruik van de Dienst door Gebruiker impliceert op geen enkele wijze overdracht van deze rechten van SmartAgreements aan Gebruiker.

De Producten die via de Dienst worden aangeboden, dienen als software beschouwd te worden en mogen alleen worden gebruikt door Gebruikers die de Producten in de Webshop hebben gekocht en door derde partijen die een e-mail hebben ontvangen met daarin een link om het Product te downloaden, zoals genoemd in artikel 3 van deze Voorwaarden. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de Dienst en de Producten niet worden gebruikt of verspreid voor onwettige, ongeautoriseerde of anderszins oneigenlijke doeleinden. SmartAgreements behoudt zich het recht voor om digitale markeringen te koppelen aan elk Product dat via de Dienst wordt geleverd, zodat SmartAgreements elk ongeoorloofd gebruik of verspreiding van de Producten kan controleren. Gebruiker aanvaardt dat SmartAgreements dergelijke informatie kan samenstellen en dat SmartAgreements dergelijke informatie kan gebruiken om ongeoorloofde verspreiding of ongeoorloofd gebruik van de Dienst en/of de Producten op te sporen en te controleren.

SmartAgreements verleent de Gebruiker – en/of, indien van toepassing, de derde waaraan een kopie van het Product wordt verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 van deze Voorwaarden – een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepbaar recht om de Dienst en de Producten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Behoudens het bepaalde in artikel 12 hieronder, heeft Gebruiker het recht om alle aangekochte Producten te kopiëren, te wijzigen en te gebruiken voor het eigen persoonlijk gebruik of in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Gebruiker.

Alle software van derden die deel uitmaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker in (sub)licentie gegeven in overeenstemming met deze Voorwaarden of in overeenstemming met de voorwaarden van die derde partij voor het in (sub)licentie geven van de software (voor zover van toepassing). SmartAgreements gebruikt voor betalingen de software van ICEPAY. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat Gebruiker ermee akkoord de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke software van derden na te leven.

12. Niet-concurrerend gebruik
De Dienst en de Producten mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor persoonlijk gebruik door Gebruiker of binnen de normale bedrijfsvoering van Gebruiker.
Gebruiker zal derhalve geen enkel onderdeel van de Diensten (inclusief de Producten) gebruiken, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor andere of concurrerende commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.
SmartAgreements heeft het recht om schadevergoeding te vorderen indien de Gebruiker de Dienst en/of Producten in strijd met dit artikel 11 gebruikt.

13. Privacybeleid
Gebruiker stemt er mee in dat de persoonsgegevens van Gebruiker kunnen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van SmartAgreements, dat integraal deel uitmaakt van deze Voorwaarden. Het Privacybeleid kan ingezien worden op de Website. Voor meer informatie over het Privacybeleid klik hier.

14. Duur en beëindiging van de Dienst
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en/of het Product door Gebruiker.
Een Gebruiker kan te allen tijde zijn Gebruikersaccount verwijderen door in te loggen op het Gebruikersaccount en onder "Mijn profiel" de stappen voor het verwijderen van het Gebruikersaccount te volgen. Een dergelijke verwijdering van het Gebruikersaccount vindt met onmiddellijke ingang plaats.

SmartAgreements behoudt zich het recht voor om op elk moment het Gebruikersaccount en de toegang van de Gebruiker tot de Dienst – zonder voorafgaande waarschuwing – op te schorten, te sluiten, te beëindigen of te beperken, en wel met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, indien het gebruik van de Dienst niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, de Gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt bij de registratie voor een Gebruikersaccount of tijdens het gebruik van de Dienst, onjuiste betalingsgegevens heeft verstrekt, zich op enige andere wijze schuldig heeft gemaakt aan misbruik – waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen het installeren van virussen en/of het zich uiten op een wijze die in strijd kan worden geacht met de goede zeden en het fatsoen, oneigenlijk of ongepast gebruik van de Dienst of de Producten dan wel inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van SmartAgreements, diens licentiegevers en/of derden dan wel indien anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens SmartAgreements en/of derden wordt gehandeld met gebruikmaking van dan wel via de Dienst of in het geval op andere wijze de rechten van SmartAgreements en/of derden worden geschaad. Zulks ter uitsluitende beoordeling van SmartAgreements. Ingeval van blokkering als bedoeld in dit artikel is SmartAgreements nimmer gehouden tot restitutie van betaalde vergoedingen uit hoofde van deze Voorwaarden dan wel tot vergoeding van enige schade.

15. Klantenondersteuning
In het geval dat Gebruiker problemen ondervindt of fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de Dienst of met een aangeschaft Product, of als Gebruiker een vraag heeft met betrekking tot de Dienst of een Product, kan Gebruiker voor ondersteuning contact opnemen met SmartAgreements via info@smart-agreements.com of – indien deze beschikbaar is op de Website – via een chatfunctie of - tool. We verzoeken de Gebruiker altijd eerst de FAQ-rubriek op de Website te raadplegen alvorens contact op te nemen met SmartAgreements voor ondersteuning.

SmartAgreements zal proberen het probleem op te lossen of de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, maar SmartAgreements kan niet garanderen dat een vraag wordt beantwoord of dat het probleem wordt opgelost of dat dit binnen een bepaald tijdsbestek wordt gedaan. Voor het oplossen van een gemeld probleem kan SmartAgreements de hulp van de Gebruiker nodig hebben. Gebruiker zal kosteloos alle gevraagde medewerking verlenen.

De ondersteuning van SmartAgreements beperkt zich tot het beantwoorden van technische vragen en problemen met betrekking tot de Dienst en het Product. Voor alle duidelijkheid, de door SmartAgreements geleverde ondersteuning omvat geen verplichting om te reageren op juridische vragen of juridisch of ander advies te geven met betrekking tot het Product dat via de Dienst is gegenereerd of aangeschaft.

16. Overmacht
SmartAgreements is niet aansprakelijk voor enige schade, niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten haar redelijke controle vallen, in het bijzonder (zonder daartoe beperkt te zijn) ingeval van (a) het geen toegang hebben tot , en storingen of onderbrekingen in, openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, internet, computernetwerken- of andere telecommunicatiefaciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirussen, trojan horses, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen) en/of andersoortige virussen; (b) wetsbesluiten, decreten, wetten, voorschriften, beperkingen dan wel andere overheidsmaatregelen van welke overheid dan ook; (c) elektriciteitsstoring, brand, overstroming, explosies, aardbevingen, bliksem, cyclonen, orkanen, overstromingen, epidemieën, andere extreme weers- of milieuomstandigheden, oorlogen, terroristische aanslagen, blokkades, embargo's, rellen, openbare ordeverstoringen, demonstraties, burgerlijke onrust, ongelukken, vernielingen, stakingen, werkbezettingen of arbeidsongeregeldheden, inbreuken op de gegevensbeveiliging of een tekort aan energie; (d) niet-nakoming van toeleveranciers – waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de hostingleverancier en de auteurs van de Producten – van SmartAgreements; (e) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Gebruiker aan SmartAgreements is voorgeschreven; (f) algemene vervoersproblemen en (g) de onbeschikbaarheid van een of meerdere personeelsleden van SmartAgreements.

17. Overdracht
Het is Gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen (of een deel daarvan) uit hoofde van deze Voorwaarden af te staan of over te dragen aan een derde. SmartAgreements is gerechtigd haar rechten en verplichtingen (of een deel daarvan) uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of af te staan aan een derde.

18. Verklaring van afstand en scheidbaarheid
Het niet uitoefenen of afdwingen door SmartAgreements van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zal SmartAgreements de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze Voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze Voorwaarden en de relatie tussen de Gebruiker en SmartAgreements is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Voorwaarden en die door de partijen niet zelfstandig kunnen worden opgelost of beslecht, zullen worden beslecht door de rechtbank Overijssel.

20. Contact opnemen
SmartAgreements B.V.
KvK-nummer: 70127670
BTW: NL858154201B01
Adres: Keulenstraat 7B, 7418 ET Deventer
E-mail: info@smart-agreements.com
Tel: 020 399 99 04


Bedankt!